โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 0 0 1 7
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 1 1 9 0 0 97
ร้อยละ 0.93 % 0.93 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 89.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 117 คน
จำนวน(คน) 2 1 9 0 1 104
ร้อยละ 1.71 % 0.85 % 7.69 % 0.00 % 0.85 % 88.89 %

117 : 2 , 1 , 9 , 0 , 1 , 104...1.71 , 0.85 , 7.69 , 0.00 , 0.85 , 88.89 = 13 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 117 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11%

Powered By www.thaieducation.net