โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 1
ร้อยละ 40.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 20.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 13 9 7 5 0 73
ร้อยละ 12.15 % 8.41 % 6.54 % 4.67 % 0.00 % 68.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 15 10 7 6 0 74
ร้อยละ 13.39 % 8.93 % 6.25 % 5.36 % 0.00 % 66.07 %

112 : 15 , 10 , 7 , 6 , 0 , 74...13.39 , 8.93 , 6.25 , 5.36 , 0.00 , 66.07 = 38 : 33.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93%

Powered By www.thaieducation.net