โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
304
จำนวน(คน) 10 2 16 1 16 259
ร้อยละ 3.29 % 0.66 % 5.26 % 0.33 % 5.26 % 85.20 %
ระดับประถมศึกษา
1450
จำนวน(คน) 98 50 265 27 265 745
ร้อยละ 6.76 % 3.45 % 18.28 % 1.86 % 18.28 % 51.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1754 คน
จำนวน(คน) 108 52 281 28 281 1004
ร้อยละ 6.16 % 2.96 % 16.02 % 1.60 % 16.02 % 57.24 %

1754 : 108 , 52 , 281 , 28 , 281 , 1004...6.16 , 2.96 , 16.02 , 1.60 , 16.02 , 57.24 = 750 : 42.76
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1754 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 750 คน คิดเป็นร้อยละ 42.76%

Powered By www.thaieducation.net