โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
300
จำนวน(คน) 35 21 38 15 17 174
ร้อยละ 11.67 % 7.00 % 12.67 % 5.00 % 5.67 % 58.00 %
ระดับประถมศึกษา
1444
จำนวน(คน) 132 74 335 45 151 707
ร้อยละ 9.14 % 5.12 % 23.20 % 3.12 % 10.46 % 48.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1744 คน
จำนวน(คน) 167 95 373 60 168 881
ร้อยละ 9.58 % 5.45 % 21.39 % 3.44 % 9.63 % 50.52 %

1744 : 167 , 95 , 373 , 60 , 168 , 881...9.58 , 5.45 , 21.39 , 3.44 , 9.63 , 50.52 = 863 : 49.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1744 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 863 คน คิดเป็นร้อยละ 49.48%

Powered By www.thaieducation.net