โรงเรียนบ้านท่าเพชร (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 2 5 2 0 0 45
ร้อยละ 3.70 % 9.26 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 6 2 2 3 2 113
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 1.56 % 2.34 % 1.56 % 88.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 8 7 4 3 2 158
ร้อยละ 4.40 % 3.85 % 2.20 % 1.65 % 1.10 % 86.81 %

182 : 8 , 7 , 4 , 3 , 2 , 158...4.40 , 3.85 , 2.20 , 1.65 , 1.10 , 86.81 = 24 : 13.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19%

Powered By www.thaieducation.net