โรงเรียนบ้านท่าเพชร (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 9 8 2 6 2 27
ร้อยละ 16.67 % 14.81 % 3.70 % 11.11 % 3.70 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 19 15 26 11 13 44
ร้อยละ 14.84 % 11.72 % 20.31 % 8.59 % 10.16 % 34.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 28 23 28 17 15 71
ร้อยละ 15.38 % 12.64 % 15.38 % 9.34 % 8.24 % 39.01 %

182 : 28 , 23 , 28 , 17 , 15 , 71...15.38 , 12.64 , 15.38 , 9.34 , 8.24 , 39.01 = 111 : 60.99
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 60.99%

Powered By www.thaieducation.net