โรงเรียนบ้านบางใหญ่ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 6 3 6 0 4 45
ร้อยละ 9.38 % 4.69 % 9.38 % 0.00 % 6.25 % 70.31 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 13 9 10 11 8 127
ร้อยละ 7.30 % 5.06 % 5.62 % 6.18 % 4.49 % 71.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 4 6 3 3 4 50
ร้อยละ 5.71 % 8.57 % 4.29 % 4.29 % 5.71 % 71.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 312 คน
จำนวน(คน) 23 18 19 14 16 222
ร้อยละ 7.37 % 5.77 % 6.09 % 4.49 % 5.13 % 71.15 %

242 : 19 , 12 , 16 , 11 , 12 , 172...7.85 , 4.96 , 6.61 , 4.55 , 4.96 , 71.07 = 70 : 28.93
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 312 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 28.85%

Powered By www.thaieducation.net