โรงเรียนบ้านบางใหญ่ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 5 3 2 3 2 41
ร้อยละ 8.93 % 5.36 % 3.57 % 5.36 % 3.57 % 73.21 %
ระดับประถมศึกษา
181
จำนวน(คน) 18 6 12 4 16 125
ร้อยละ 9.94 % 3.31 % 6.63 % 2.21 % 8.84 % 69.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
76
จำนวน(คน) 7 4 9 2 2 52
ร้อยละ 9.21 % 5.26 % 11.84 % 2.63 % 2.63 % 68.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 30 13 23 9 20 218
ร้อยละ 9.58 % 4.15 % 7.35 % 2.88 % 6.39 % 69.65 %

237 : 23 , 9 , 14 , 7 , 18 , 166...9.70 , 3.80 , 5.91 , 2.95 , 7.59 , 70.04 = 71 : 29.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 30.35%

Powered By www.thaieducation.net