โรงเรียนบ้านบางใหญ่ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 6 0 2 3 0 42
ร้อยละ 11.32 % 0.00 % 3.77 % 5.66 % 0.00 % 79.25 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 14 10 9 7 3 139
ร้อยละ 7.69 % 5.49 % 4.95 % 3.85 % 1.65 % 76.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
78
จำนวน(คน) 8 6 5 3 3 53
ร้อยละ 10.26 % 7.69 % 6.41 % 3.85 % 3.85 % 67.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 313 คน
จำนวน(คน) 28 16 16 13 6 234
ร้อยละ 8.95 % 5.11 % 5.11 % 4.15 % 1.92 % 74.76 %

235 : 20 , 10 , 11 , 10 , 3 , 181...8.51 , 4.26 , 4.68 , 4.26 , 1.28 , 77.02 = 54 : 22.98
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 313 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.24%

Powered By www.thaieducation.net