โรงเรียนวัดกลางใหม่ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 7 3 7 2 0 34
ร้อยละ 13.21 % 5.66 % 13.21 % 3.77 % 0.00 % 64.15 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 14 6 25 3 1 121
ร้อยละ 8.24 % 3.53 % 14.71 % 1.76 % 0.59 % 71.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
82
จำนวน(คน) 14 0 24 6 0 38
ร้อยละ 17.07 % 0.00 % 29.27 % 7.32 % 0.00 % 46.34 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 305 คน
จำนวน(คน) 35 9 56 11 1 193
ร้อยละ 11.48 % 2.95 % 18.36 % 3.61 % 0.33 % 63.28 %

223 : 21 , 9 , 32 , 5 , 1 , 155...9.42 , 4.04 , 14.35 , 2.24 , 0.45 , 69.51 = 68 : 30.49
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 305 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 36.72%

Powered By www.thaieducation.net