โรงเรียนวัดกลางใหม่ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 12 0 9 1 0 29
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 17.65 % 1.96 % 0.00 % 56.86 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 12 2 27 9 0 122
ร้อยละ 6.98 % 1.16 % 15.70 % 5.23 % 0.00 % 70.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 12 5 26 0 0 41
ร้อยละ 14.29 % 5.95 % 30.95 % 0.00 % 0.00 % 48.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 36 7 62 10 0 192
ร้อยละ 11.73 % 2.28 % 20.20 % 3.26 % 0.00 % 62.54 %

223 : 24 , 2 , 36 , 10 , 0 , 151...10.76 , 0.90 , 16.14 , 4.48 , 0.00 , 67.71 = 72 : 32.29
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 37.46%

Powered By www.thaieducation.net