โรงเรียนวัดกลางใหม่ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 14 1 9 1 0 22
ร้อยละ 29.79 % 2.13 % 19.15 % 2.13 % 0.00 % 46.81 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 19 7 27 0 0 118
ร้อยละ 11.11 % 4.09 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 10 3 25 0 1 47
ร้อยละ 11.63 % 3.49 % 29.07 % 0.00 % 1.16 % 54.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 304 คน
จำนวน(คน) 43 11 61 1 1 187
ร้อยละ 14.14 % 3.62 % 20.07 % 0.33 % 0.33 % 61.51 %

218 : 33 , 8 , 36 , 1 , 0 , 140...15.14 , 3.67 , 16.51 , 0.46 , 0.00 , 64.22 = 78 : 35.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 304 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 38.49%

Powered By www.thaieducation.net