โรงเรียนวัดบางใบไม้ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 3 1 2 1 20
ร้อยละ 6.90 % 10.34 % 3.45 % 6.90 % 3.45 % 68.97 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 13 6 24 10 0 105
ร้อยละ 8.23 % 3.80 % 15.19 % 6.33 % 0.00 % 66.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
93
จำนวน(คน) 14 1 15 5 3 55
ร้อยละ 15.05 % 1.08 % 16.13 % 5.38 % 3.23 % 59.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 280 คน
จำนวน(คน) 29 10 40 17 4 180
ร้อยละ 10.36 % 3.57 % 14.29 % 6.07 % 1.43 % 64.29 %

187 : 15 , 9 , 25 , 12 , 1 , 125...8.02 , 4.81 , 13.37 , 6.42 , 0.53 , 66.84 = 62 : 33.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 280 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net