โรงเรียนวัดบางใบไม้ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 0 2 1 20
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 0.00 % 7.14 % 3.57 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 13 7 24 12 0 102
ร้อยละ 8.23 % 4.43 % 15.19 % 7.59 % 0.00 % 64.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 16 1 15 6 3 58
ร้อยละ 16.16 % 1.01 % 15.15 % 6.06 % 3.03 % 58.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 31 11 39 20 4 180
ร้อยละ 10.88 % 3.86 % 13.68 % 7.02 % 1.40 % 63.16 %

186 : 15 , 10 , 24 , 14 , 1 , 122...8.06 , 5.38 , 12.90 , 7.53 , 0.54 , 65.59 = 64 : 34.41
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net