โรงเรียนวัดบางใบไม้ (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 3 0 1 1 21
ร้อยละ 7.14 % 10.71 % 0.00 % 3.57 % 3.57 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 14 7 24 13 0 99
ร้อยละ 8.92 % 4.46 % 15.29 % 8.28 % 0.00 % 63.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 17 1 15 6 1 62
ร้อยละ 16.67 % 0.98 % 14.71 % 5.88 % 0.98 % 60.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 33 11 39 20 2 182
ร้อยละ 11.50 % 3.83 % 13.59 % 6.97 % 0.70 % 63.41 %

185 : 16 , 10 , 24 , 14 , 1 , 120...8.65 , 5.41 , 12.97 , 7.57 , 0.54 , 64.86 = 65 : 35.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 105 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59%

Powered By www.thaieducation.net