โรงเรียนบ้านคลองสุข (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 1 2 2 19
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 3.70 % 7.41 % 7.41 % 70.37 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 2 1 2 2 1 47
ร้อยละ 3.64 % 1.82 % 3.64 % 3.64 % 1.82 % 85.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 4 2 3 4 3 66
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 3.66 % 4.88 % 3.66 % 80.49 %

82 : 4 , 2 , 3 , 4 , 3 , 66...4.88 , 2.44 , 3.66 , 4.88 , 3.66 , 80.49 = 16 : 19.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net