โรงเรียนบ้านโพหวาย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 1 1 0 2 1 62
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 0.00 % 2.99 % 1.49 % 92.54 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 2 2 3 4 5 262
ร้อยละ 0.72 % 0.72 % 1.08 % 1.44 % 1.80 % 94.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
171
จำนวน(คน) 3 3 3 3 1 158
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 1.75 % 1.75 % 0.58 % 92.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 6 6 6 9 7 482
ร้อยละ 1.16 % 1.16 % 1.16 % 1.74 % 1.36 % 93.41 %

345 : 3 , 3 , 3 , 6 , 6 , 324...0.87 , 0.87 , 0.87 , 1.74 , 1.74 , 93.91 = 21 : 6.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59%

Powered By www.thaieducation.net