โรงเรียนบ้านโพหวาย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 2 3 0 0 0 60
ร้อยละ 3.08 % 4.62 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 3 4 7 9 4 251
ร้อยละ 1.08 % 1.44 % 2.52 % 3.24 % 1.44 % 90.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
169
จำนวน(คน) 6 3 4 7 2 147
ร้อยละ 3.55 % 1.78 % 2.37 % 4.14 % 1.18 % 86.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 512 คน
จำนวน(คน) 11 10 11 16 6 458
ร้อยละ 2.15 % 1.95 % 2.15 % 3.13 % 1.17 % 89.45 %

343 : 5 , 7 , 7 , 9 , 4 , 311...1.46 , 2.04 , 2.04 , 2.62 , 1.17 , 90.67 = 32 : 9.33
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 512 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.55%

Powered By www.thaieducation.net