โรงเรียนบ้านโพหวาย (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 5 4 2 2 1 51
ร้อยละ 7.69 % 6.15 % 3.08 % 3.08 % 1.54 % 78.46 %
ระดับประถมศึกษา
278
จำนวน(คน) 3 5 8 10 4 248
ร้อยละ 1.08 % 1.80 % 2.88 % 3.60 % 1.44 % 89.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
167
จำนวน(คน) 9 5 8 7 4 134
ร้อยละ 5.39 % 2.99 % 4.79 % 4.19 % 2.40 % 80.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 510 คน
จำนวน(คน) 17 14 18 19 9 433
ร้อยละ 3.33 % 2.75 % 3.53 % 3.73 % 1.76 % 84.90 %

343 : 8 , 9 , 10 , 12 , 5 , 299...2.33 , 2.62 , 2.92 , 3.50 , 1.46 , 87.17 = 44 : 12.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 510 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10%

Powered By www.thaieducation.net