โรงเรียนวัดท่าทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 5 1 1 2 0 48
ร้อยละ 8.77 % 1.75 % 1.75 % 3.51 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 7 1 32 2 0 125
ร้อยละ 4.19 % 0.60 % 19.16 % 1.20 % 0.00 % 74.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 12 2 33 4 0 173
ร้อยละ 5.36 % 0.89 % 14.73 % 1.79 % 0.00 % 77.23 %

224 : 12 , 2 , 33 , 4 , 0 , 173...5.36 , 0.89 , 14.73 , 1.79 , 0.00 , 77.23 = 51 : 22.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 22.77%

Powered By www.thaieducation.net