โรงเรียนวัดท่าทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 9 0 1 0 0 43
ร้อยละ 16.98 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 81.13 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 3 5 19 0 7 132
ร้อยละ 1.81 % 3.01 % 11.45 % 0.00 % 4.22 % 79.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 12 5 20 0 7 175
ร้อยละ 5.48 % 2.28 % 9.13 % 0.00 % 3.20 % 79.91 %

219 : 12 , 5 , 20 , 0 , 7 , 175...5.48 , 2.28 , 9.13 , 0.00 , 3.20 , 79.91 = 44 : 20.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09%

Powered By www.thaieducation.net