โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 8 12 9 6 2 48
ร้อยละ 9.41 % 14.12 % 10.59 % 7.06 % 2.35 % 56.47 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 30 35 61 6 2 208
ร้อยละ 8.77 % 10.23 % 17.84 % 1.75 % 0.58 % 60.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
149
จำนวน(คน) 7 3 37 8 5 89
ร้อยละ 4.70 % 2.01 % 24.83 % 5.37 % 3.36 % 59.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 576 คน
จำนวน(คน) 45 50 107 20 9 345
ร้อยละ 7.81 % 8.68 % 18.58 % 3.47 % 1.56 % 59.90 %

427 : 38 , 47 , 70 , 12 , 4 , 256...8.90 , 11.01 , 16.39 , 2.81 , 0.94 , 59.95 = 171 : 40.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 576 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 40.10%

Powered By www.thaieducation.net