โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
50
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 42
ร้อยละ 6.00 % 4.00 % 4.00 % 2.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 94 คน
จำนวน(คน) 3 3 5 1 0 82
ร้อยละ 3.19 % 3.19 % 5.32 % 1.06 % 0.00 % 87.23 %

58 : 3 , 2 , 2 , 1 , 0 , 50...5.17 , 3.45 , 3.45 , 1.72 , 0.00 , 86.21 = 8 : 13.79
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12.77%

Powered By www.thaieducation.net