โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 8
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 5 0 0 0 0 44
ร้อยละ 10.20 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 89.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 35
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 94.59 %
รวมทั้งสิ้นจำนวน
95 คน
จำนวน(คน) 8 0 0 0 0 87
ร้อยละ 8.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.58 %

58 : 6 , 0 , 0 , 0 , 0 , 52...10.34 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 89.66 = 6 : 10.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.42%

Powered By www.thaieducation.net