โรงเรียนวัดแหลมทอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
7
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 22
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 37 คน
จำนวน(คน) 3 1 6 0 0 27
ร้อยละ 8.11 % 2.70 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 72.97 %

37 : 3 , 1 , 6 , 0 , 0 , 27...8.11 , 2.70 , 16.22 , 0.00 , 0.00 , 72.97 = 10 : 27.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 27.03%

Powered By www.thaieducation.net