โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 4 5 3 4 2 57
ร้อยละ 5.33 % 6.67 % 4.00 % 5.33 % 2.67 % 76.00 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 5 8 14 11 8 244
ร้อยละ 1.72 % 2.76 % 4.83 % 3.79 % 2.76 % 84.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
108
จำนวน(คน) 2 3 10 4 2 87
ร้อยละ 1.85 % 2.78 % 9.26 % 3.70 % 1.85 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 473 คน
จำนวน(คน) 11 16 27 19 12 388
ร้อยละ 2.33 % 3.38 % 5.71 % 4.02 % 2.54 % 82.03 %

365 : 9 , 13 , 17 , 15 , 10 , 301...2.47 , 3.56 , 4.66 , 4.11 , 2.74 , 82.47 = 64 : 17.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 473 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 17.97%

Powered By www.thaieducation.net