โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 3 3 4 6 7 39
ร้อยละ 4.84 % 4.84 % 6.45 % 9.68 % 11.29 % 62.90 %
ระดับประถมศึกษา
294
จำนวน(คน) 10 20 20 30 40 174
ร้อยละ 3.40 % 6.80 % 6.80 % 10.20 % 13.61 % 59.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 2 3 4 5 7 84
ร้อยละ 1.90 % 2.86 % 3.81 % 4.76 % 6.67 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 461 คน
จำนวน(คน) 15 26 28 41 54 297
ร้อยละ 3.25 % 5.64 % 6.07 % 8.89 % 11.71 % 64.43 %

356 : 13 , 23 , 24 , 36 , 47 , 213...3.65 , 6.46 , 6.74 , 10.11 , 13.20 , 59.83 = 143 : 40.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 461 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 164 คน คิดเป็นร้อยละ 35.57%

Powered By www.thaieducation.net