โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุนันทินี(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
73
จำนวน(คน) 3 4 2 3 4 57
ร้อยละ 4.11 % 5.48 % 2.74 % 4.11 % 5.48 % 78.08 %
ระดับประถมศึกษา
296
จำนวน(คน) 5 10 6 4 10 261
ร้อยละ 1.69 % 3.38 % 2.03 % 1.35 % 3.38 % 88.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
123
จำนวน(คน) 6 5 3 5 3 101
ร้อยละ 4.88 % 4.07 % 2.44 % 4.07 % 2.44 % 82.11 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 492 คน
จำนวน(คน) 14 19 11 12 17 419
ร้อยละ 2.85 % 3.86 % 2.24 % 2.44 % 3.46 % 85.16 %

369 : 8 , 14 , 8 , 7 , 14 , 318...2.17 , 3.79 , 2.17 , 1.90 , 3.79 , 86.18 = 51 : 13.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 492 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 14.84%

Powered By www.thaieducation.net