โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 10 14 8 9 1 40
ร้อยละ 12.20 % 17.07 % 9.76 % 10.98 % 1.22 % 48.78 %
ระดับประถมศึกษา
308
จำนวน(คน) 38 22 70 14 20 144
ร้อยละ 12.34 % 7.14 % 22.73 % 4.55 % 6.49 % 46.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 390 คน
จำนวน(คน) 48 36 78 23 21 184
ร้อยละ 12.31 % 9.23 % 20.00 % 5.90 % 5.38 % 47.18 %

390 : 48 , 36 , 78 , 23 , 21 , 184...12.31 , 9.23 , 20.00 , 5.90 , 5.38 , 47.18 = 206 : 52.82
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 390 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82%

Powered By www.thaieducation.net