โรงเรียนวัดกลางเกร็ด (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 9 0 1 3 0 85
ร้อยละ 9.18 % 0.00 % 1.02 % 3.06 % 0.00 % 86.73 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 159
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 3.53 % 0.00 % 0.00 % 93.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 14 0 7 3 0 244
ร้อยละ 5.22 % 0.00 % 2.61 % 1.12 % 0.00 % 91.04 %

268 : 14 , 0 , 7 , 3 , 0 , 244...5.22 , 0.00 , 2.61 , 1.12 , 0.00 , 91.04 = 24 : 8.96
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 8.96%

Powered By www.thaieducation.net