โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
148
จำนวน(คน) 15 10 15 10 8 90
ร้อยละ 10.14 % 6.76 % 10.14 % 6.76 % 5.41 % 60.81 %
ระดับประถมศึกษา
510
จำนวน(คน) 20 17 18 27 25 403
ร้อยละ 3.92 % 3.33 % 3.53 % 5.29 % 4.90 % 79.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 4 4 5 5 3 94
ร้อยละ 3.48 % 3.48 % 4.35 % 4.35 % 2.61 % 81.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 773 คน
จำนวน(คน) 39 31 38 42 36 587
ร้อยละ 5.05 % 4.01 % 4.92 % 5.43 % 4.66 % 75.94 %

658 : 35 , 27 , 33 , 37 , 33 , 493...5.32 , 4.10 , 5.02 , 5.62 , 5.02 , 74.92 = 165 : 25.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 773 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 186 คน คิดเป็นร้อยละ 24.06%

Powered By www.thaieducation.net