โรงเรียนไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
150
จำนวน(คน) 12 16 20 15 13 74
ร้อยละ 8.00 % 10.67 % 13.33 % 10.00 % 8.67 % 49.33 %
ระดับประถมศึกษา
516
จำนวน(คน) 33 66 54 42 42 279
ร้อยละ 6.40 % 12.79 % 10.47 % 8.14 % 8.14 % 54.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
117
จำนวน(คน) 5 4 6 5 2 95
ร้อยละ 4.27 % 3.42 % 5.13 % 4.27 % 1.71 % 81.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 783 คน
จำนวน(คน) 50 86 80 62 57 448
ร้อยละ 6.39 % 10.98 % 10.22 % 7.92 % 7.28 % 57.22 %

666 : 45 , 82 , 74 , 57 , 55 , 353...6.76 , 12.31 , 11.11 , 8.56 , 8.26 , 53.00 = 313 : 47.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 783 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 335 คน คิดเป็นร้อยละ 42.78%

Powered By www.thaieducation.net