โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
176
จำนวน(คน) 2 2 3 4 14 151
ร้อยละ 1.14 % 1.14 % 1.70 % 2.27 % 7.95 % 85.80 %
ระดับประถมศึกษา
680
จำนวน(คน) 6 4 102 10 76 482
ร้อยละ 0.88 % 0.59 % 15.00 % 1.47 % 11.18 % 70.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 856 คน
จำนวน(คน) 8 6 105 14 90 633
ร้อยละ 0.93 % 0.70 % 12.27 % 1.64 % 10.51 % 73.95 %

856 : 8 , 6 , 105 , 14 , 90 , 633...0.93 , 0.70 , 12.27 , 1.64 , 10.51 , 73.95 = 223 : 26.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 856 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 223 คน คิดเป็นร้อยละ 26.05%

Powered By www.thaieducation.net