โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
176
จำนวน(คน) 2 2 16 4 16 136
ร้อยละ 1.14 % 1.14 % 9.09 % 2.27 % 9.09 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
675
จำนวน(คน) 6 4 109 10 74 472
ร้อยละ 0.89 % 0.59 % 16.15 % 1.48 % 10.96 % 69.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 851 คน
จำนวน(คน) 8 6 125 14 90 608
ร้อยละ 0.94 % 0.71 % 14.69 % 1.65 % 10.58 % 71.45 %

851 : 8 , 6 , 125 , 14 , 90 , 608...0.94 , 0.71 , 14.69 , 1.65 , 10.58 , 71.45 = 243 : 28.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 851 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 243 คน คิดเป็นร้อยละ 28.55%

Powered By www.thaieducation.net