โรงเรียนวัดตาล (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
84
จำนวน(คน) 14 0 9 0 0 61
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 72.62 %
ระดับประถมศึกษา
290
จำนวน(คน) 16 3 40 0 0 231
ร้อยละ 5.52 % 1.03 % 13.79 % 0.00 % 0.00 % 79.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 374 คน
จำนวน(คน) 30 3 49 0 0 292
ร้อยละ 8.02 % 0.80 % 13.10 % 0.00 % 0.00 % 78.07 %

374 : 30 , 3 , 49 , 0 , 0 , 292...8.02 , 0.80 , 13.10 , 0.00 , 0.00 , 78.07 = 82 : 21.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 374 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 21.93%

Powered By www.thaieducation.net