โรงเรียนวัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 4 2 2 0 1
ร้อยละ 30.77 % 30.77 % 15.38 % 15.38 % 0.00 % 7.69 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 5 3 7 2 0 24
ร้อยละ 12.20 % 7.32 % 17.07 % 4.88 % 0.00 % 58.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 9 7 9 4 0 25
ร้อยละ 16.67 % 12.96 % 16.67 % 7.41 % 0.00 % 46.30 %

54 : 9 , 7 , 9 , 4 , 0 , 25...16.67 , 12.96 , 16.67 , 7.41 , 0.00 , 46.30 = 29 : 53.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 53.70%

Powered By www.thaieducation.net