โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
72
จำนวน(คน) 1 2 2 1 0 66
ร้อยละ 1.39 % 2.78 % 2.78 % 1.39 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
279
จำนวน(คน) 3 4 7 3 4 258
ร้อยละ 1.08 % 1.43 % 2.51 % 1.08 % 1.43 % 92.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
102
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 97
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 95.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 453 คน
จำนวน(คน) 6 6 12 4 4 421
ร้อยละ 1.32 % 1.32 % 2.65 % 0.88 % 0.88 % 92.94 %

351 : 4 , 6 , 9 , 4 , 4 , 324...1.14 , 1.71 , 2.56 , 1.14 , 1.14 , 92.31 = 27 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 453 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 7.06%

Powered By www.thaieducation.net