โรงเรียนประเสริฐอิสลาม (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 10 0 6 2 0 50
ร้อยละ 14.71 % 0.00 % 8.82 % 2.94 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
281
จำนวน(คน) 5 3 54 8 1 210
ร้อยละ 1.78 % 1.07 % 19.22 % 2.85 % 0.36 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
101
จำนวน(คน) 6 0 16 0 0 79
ร้อยละ 5.94 % 0.00 % 15.84 % 0.00 % 0.00 % 78.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 450 คน
จำนวน(คน) 21 3 76 10 1 339
ร้อยละ 4.67 % 0.67 % 16.89 % 2.22 % 0.22 % 75.33 %

349 : 15 , 3 , 60 , 10 , 1 , 260...4.30 , 0.86 , 17.19 , 2.87 , 0.29 , 74.50 = 89 : 25.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 450 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 24.67%

Powered By www.thaieducation.net