โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
143
จำนวน(คน) 10 8 12 0 5 108
ร้อยละ 6.99 % 5.59 % 8.39 % 0.00 % 3.50 % 75.52 %
ระดับประถมศึกษา
753
จำนวน(คน) 18 7 15 0 15 698
ร้อยละ 2.39 % 0.93 % 1.99 % 0.00 % 1.99 % 92.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 896 คน
จำนวน(คน) 28 15 27 0 20 806
ร้อยละ 3.13 % 1.67 % 3.01 % 0.00 % 2.23 % 89.96 %

896 : 28 , 15 , 27 , 0 , 20 , 806...3.13 , 1.67 , 3.01 , 0.00 , 2.23 , 89.96 = 90 : 10.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 896 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 10.04%

Powered By www.thaieducation.net