โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
143
จำนวน(คน) 20 5 16 2 0 100
ร้อยละ 13.99 % 3.50 % 11.19 % 1.40 % 0.00 % 69.93 %
ระดับประถมศึกษา
552
จำนวน(คน) 40 32 25 10 0 445
ร้อยละ 7.25 % 5.80 % 4.53 % 1.81 % 0.00 % 80.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 695 คน
จำนวน(คน) 60 37 41 12 0 545
ร้อยละ 8.63 % 5.32 % 5.90 % 1.73 % 0.00 % 78.42 %

695 : 60 , 37 , 41 , 12 , 0 , 545...8.63 , 5.32 , 5.90 , 1.73 , 0.00 , 78.42 = 150 : 21.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 695 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 21.58%

Powered By www.thaieducation.net