โรงเรียนวัดเชิงเลน (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 1 6 0 0 26
ร้อยละ 13.16 % 2.63 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 68.42 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 5 1 10 0 0 53
ร้อยละ 7.25 % 1.45 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 10 2 16 0 0 79
ร้อยละ 9.35 % 1.87 % 14.95 % 0.00 % 0.00 % 73.83 %

107 : 10 , 2 , 16 , 0 , 0 , 79...9.35 , 1.87 , 14.95 , 0.00 , 0.00 , 73.83 = 28 : 26.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 26.17%

Powered By www.thaieducation.net