โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
99
จำนวน(คน) 15 8 21 15 8 32
ร้อยละ 15.15 % 8.08 % 21.21 % 15.15 % 8.08 % 32.32 %
ระดับประถมศึกษา
275
จำนวน(คน) 43 56 13 43 56 64
ร้อยละ 15.64 % 20.36 % 4.73 % 15.64 % 20.36 % 23.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
66
จำนวน(คน) 4 7 18 4 7 26
ร้อยละ 6.06 % 10.61 % 27.27 % 6.06 % 10.61 % 39.39 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 440 คน
จำนวน(คน) 62 71 52 62 71 122
ร้อยละ 14.09 % 16.14 % 11.82 % 14.09 % 16.14 % 27.73 %

374 : 58 , 64 , 34 , 58 , 64 , 96...15.51 , 17.11 , 9.09 , 15.51 , 17.11 , 25.67 = 278 : 74.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 440 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 318 คน คิดเป็นร้อยละ 72.27%

Powered By www.thaieducation.net