โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 11 14 38 11 14 10
ร้อยละ 11.22 % 14.29 % 38.78 % 11.22 % 14.29 % 10.20 %
ระดับประถมศึกษา
270
จำนวน(คน) 23 17 51 23 17 139
ร้อยละ 8.52 % 6.30 % 18.89 % 8.52 % 6.30 % 51.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 8 12 15 8 12 12
ร้อยละ 11.94 % 17.91 % 22.39 % 11.94 % 17.91 % 17.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 435 คน
จำนวน(คน) 42 43 104 42 43 161
ร้อยละ 9.66 % 9.89 % 23.91 % 9.66 % 9.89 % 37.01 %

368 : 34 , 31 , 89 , 34 , 31 , 149...9.24 , 8.42 , 24.18 , 9.24 , 8.42 , 40.49 = 219 : 59.51
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 435 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 274 คน คิดเป็นร้อยละ 62.99%

Powered By www.thaieducation.net