โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
67
จำนวน(คน) 7 3 6 0 0 51
ร้อยละ 10.45 % 4.48 % 8.96 % 0.00 % 0.00 % 76.12 %
ระดับประถมศึกษา
240
จำนวน(คน) 14 5 27 0 0 194
ร้อยละ 5.83 % 2.08 % 11.25 % 0.00 % 0.00 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 307 คน
จำนวน(คน) 21 8 33 0 0 245
ร้อยละ 6.84 % 2.61 % 10.75 % 0.00 % 0.00 % 79.80 %

307 : 21 , 8 , 33 , 0 , 0 , 245...6.84 , 2.61 , 10.75 , 0.00 , 0.00 , 79.80 = 62 : 20.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 307 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20%

Powered By www.thaieducation.net