โรงเรียนวัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
65
จำนวน(คน) 6 7 10 7 0 35
ร้อยละ 9.23 % 10.77 % 15.38 % 10.77 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 15 4 26 4 0 189
ร้อยละ 6.30 % 1.68 % 10.92 % 1.68 % 0.00 % 79.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 303 คน
จำนวน(คน) 21 11 36 11 0 224
ร้อยละ 6.93 % 3.63 % 11.88 % 3.63 % 0.00 % 73.93 %

303 : 21 , 11 , 36 , 11 , 0 , 224...6.93 , 3.63 , 11.88 , 3.63 , 0.00 , 73.93 = 79 : 26.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 303 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 26.07%

Powered By www.thaieducation.net