โรงเรียนวัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 0 1 0 0 11
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 3 1 23 0 0 51
ร้อยละ 3.85 % 1.28 % 29.49 % 0.00 % 0.00 % 65.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 6 1 24 0 0 62
ร้อยละ 6.45 % 1.08 % 25.81 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

93 : 6 , 1 , 24 , 0 , 0 , 62...6.45 , 1.08 , 25.81 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 31 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net