โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
53
จำนวน(คน) 6 3 5 12 8 19
ร้อยละ 11.32 % 5.66 % 9.43 % 22.64 % 15.09 % 35.85 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 8 48 17 32 0
ร้อยละ 7.08 % 7.08 % 42.48 % 15.04 % 28.32 % 0.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 14 11 53 29 40 19
ร้อยละ 8.43 % 6.63 % 31.93 % 17.47 % 24.10 % 11.45 %

166 : 14 , 11 , 53 , 29 , 40 , 19...8.43 , 6.63 , 31.93 , 17.47 , 24.10 , 11.45 = 147 : 88.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 147 คน คิดเป็นร้อยละ 88.55%

Powered By www.thaieducation.net