โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 15 3 9 21 8 1
ร้อยละ 26.32 % 5.26 % 15.79 % 36.84 % 14.04 % 1.75 %
ระดับประถมศึกษา
152
จำนวน(คน) 15 10 42 12 34 39
ร้อยละ 9.87 % 6.58 % 27.63 % 7.89 % 22.37 % 25.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 30 13 51 33 42 40
ร้อยละ 14.35 % 6.22 % 24.40 % 15.79 % 20.10 % 19.14 %

209 : 30 , 13 , 51 , 33 , 42 , 40...14.35 , 6.22 , 24.40 , 15.79 , 20.10 , 19.14 = 169 : 80.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 169 คน คิดเป็นร้อยละ 80.86%

Powered By www.thaieducation.net