โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 12 1 12 13 14 3
ร้อยละ 21.82 % 1.82 % 21.82 % 23.64 % 25.45 % 5.45 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 10 10 25 20 28 52
ร้อยละ 6.90 % 6.90 % 17.24 % 13.79 % 19.31 % 35.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 22 11 37 33 42 55
ร้อยละ 11.00 % 5.50 % 18.50 % 16.50 % 21.00 % 27.50 %

200 : 22 , 11 , 37 , 33 , 42 , 55...11.00 , 5.50 , 18.50 , 16.50 , 21.00 , 27.50 = 145 : 72.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50%

Powered By www.thaieducation.net