โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) (สพป.นนทบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชไมพร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
100
จำนวน(คน) 3 6 10 0 3 78
ร้อยละ 3.00 % 6.00 % 10.00 % 0.00 % 3.00 % 78.00 %
ระดับประถมศึกษา
307
จำนวน(คน) 8 9 19 3 9 259
ร้อยละ 2.61 % 2.93 % 6.19 % 0.98 % 2.93 % 84.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 0 4 0 1 65
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 1.43 % 92.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 477 คน
จำนวน(คน) 11 15 33 3 13 402
ร้อยละ 2.31 % 3.14 % 6.92 % 0.63 % 2.73 % 84.28 %

407 : 11 , 15 , 29 , 3 , 12 , 337...2.70 , 3.69 , 7.13 , 0.74 , 2.95 , 82.80 = 70 : 17.20
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 477 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 15.72%

Powered By www.thaieducation.net